Een geslaagde eerste birdathon

Op 9 mei  ging, over geheel West-Vlaanderen, in samen-werking met in totaal 8 Westvlaamse vogelwerk-groepen, de 1ste provinciale Birdathon door. Doel van deze Birdathon was om met ervaren vogelspotters, maar ook be-ginnelingen, zo veel mogelijk vogelsoorten te inventariseren. Ook exoten (zie foto hiernaast) dienden mee geteld te worden.

Ingevolge de strikte richtlijnen rond Corona moest deze inventarisatie zo veel mogelijk in de directe omgeving van ieders ‘kot’ en hoogstens in groepjes van 3 personen gebeuren. Het was ook niet de bedoeling om de meeste soorten te zien, maar wel om in je eigen regio een idee te verkrijgen van het aantal en de spreiding van de aanwezige vogelsoorten.

De periode rond 9 mei zijn er nog veel doortrekkende vogels en zelfs verdwaalde soorten aanwezig. Ook zingen de broedvogels nog volop. Het weer was ideaal. Reden om op een groot aantal soorten te mogen hopen. Zo was het: in totaal werden er over heel West-Vlaanderen 197 vogelsoorten gespot!

Alle waarnemingen dienden rechtstreeks op https://www.waarnemingen.be ingebracht te worden en door het team van Natuurpunt Studie werd een bioblitz aangemaakt waar die in realtime en ook overzichtelijk per vogelwerkgroep samengebracht zijn.

Onze vogelwerkgroep ‘De Torenvalk’ werkt in het gebied van Natuurpunt De Torenvalk (zie het overzicht hiernaast). De stippen duiden de locaties aan waar er waarnemingen werden verricht. Er dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat niet alle locaties waar waarnemingen werden verricht, weergegeven zijn. De bioblitz vertoont nog kinderziektes die bij een volgende editie van de Birdathon hopelijk weggewerkt kunnen worden. Toch kan er nu al gezien worden dat er in alle gemeenten vogelkijkers op stap zijn geweest.

Kijkend naar de resultaten van onze regio, kunnen we zien dat de top 5 van meest voorkomende soorten in oplopende volgorde Winterkoning (52 waarnemingen), Zwartkop en Koolmees (beide 53 waarnemingen), Merel (58) en tenslotte de Tjiftjaf (59) zijn. In totaal werd van 11 soorten slechts 1 waarneming van 1 vogel verricht (Kwartel, Witgat, Blauwborst, Grote Gele Kwikstaart, Zwarte Zwaan, Rietzanger, Ransuil, Boomvalk, Fluiter, Havik en Velduil). In totaal zijn er 102 soorten gezien. Ook Roodborsttapuit, Dodaars en Bonte Vliegenvanger mochten niet onderbreken.

Voor het eerst werd over heel onze regio op één dag een identieke telling verricht.

Een vergelijking met de andere vogelwerkgroepen gaat niet echt op, de meeste bestrijken een groter gebied en hebben een meer gevarieerd aanbod van natuurgebieden.

Er hebben over de hele dag in totaal maar liefst 56 vogelkijkers waarnemingen ingebracht. Hiervoor onze dank!

Iedereen was tevreden en verschillende waarnemers vroegen of er een opvolging komt van deze Birdathon. Wel, deze staat voorlopig ingepland op zaterdag 8 mei 2021.

Op onderstaande link kunnen alle gegevens voor de hele provincie per vogelwerkgroep bekeken worden:

https://waarnemingen.be/bioblitz/list/?name=birdathon&after_date=&before_date=&region=&location=

Voor een globaal verslag , zie ook:

https://www.natuurpunt.be/nieuws/west-vlaamse-vogelkijkers-zien-bijna-de-hele-vogelgids-op-%C3%A9%C3%A9n-dag-20200511

 

Foto: Roodborsttapuit: Jeroen Vullers, Fazant: Isabel Lemahieu

Verslag: Francky Durnez