Rivierherstel voor de Leie: tijd voor actie!

Natuurpunt is samen met de afdelingen langs de Leie gestart met een petitie omdat we willen dat beleid voor de Leie dat al in 2006 werd beslist, onverkort wordt uitgevoerd.

500 ha natuurherstel was de beslissing en daar moet men zich aan houden.Bij de grootschalige infrastructuurwerken in het kader van de Seine-Scheldeverbinding zal er veel natuur verdwijnen. Om in aanmerking te komen voor Europese subsidies engageerde Vlaanderen zich om gekoppeld aan deze infrastructuurwerken de natuur in de vallei te herwaarderen. Eind vorig jaar kondigde de Vlaamse regering echter aan dat ze het project Rivierherstel Leie zou afzwakken van de beloofde 500 hectare naar 300 hectare.

Met deze petitie willen wij aantonen dat er een groot maatschappelijk draagvlak is voor meer natuur langs de Leie.  Teken nu en steun onze vraag voor 500 ha natuurherstel. Maak zoveel mogelijk mensen warm om mee te tekenen!

Teken nu op www.helpdeleie.be

Voor harde bestemmingen zoals industrie, wonen, wegen worden bestemmingen aangeduid en ook uitgevoerd.  We willen dit nu eindelijk ook voor natuurgebieden zien gebeuren. Wij steunen de vraag van de landbouw om daarbij de nodige compensaties en ondersteuning te krijgen voor aanpassing aan een nieuwe realiteit. 

De Leie is een sterk veranderde rivier geworden, eigenlijk meer een artificieel kanaal , vooral door de opeenvolgende aanpassingen sinds de jaren ’70.  Zo is ondermeer de natuurlijke overstroombaarheid van de vallei verdwenen (oorspronkelijk 1.300ha) . De  meeste “natte Leiemeersen”   waar enkele decennia geleden nog duizenden vogels in overwinterden werden toen gedraineerd,  opgevuld met slib, of werden een stortplaats. Quasi alle gronden werden nadien omgezet in intensieve landbouwgrond. Deze krijgen nog steeds  veel mest en sproeistoffen te verwerken die in het rivierwater terecht komen.   Samen met de industrialisering en de toegenomen verhardingen en bebouwing  in de Leievallei zijn daardoor zeer veel natuurwaarden verloren gegaan.  Toch is het mogelijk een deel van  de verloren natuur te herstellen.  En precies dat is de bedoeling van het project Rivierherstel .

We hebben onze natuurgebieden nodig om op een aangename manier te recreëren in eigen streek,  om tot rust te komen.  Ook de lokale economie,  horeca en toerisme worden daar direct beter van. We willen natuur in eigen streek als tegengewicht voor de toenemende druk van de verstedelijking en onze jachtige levenswijze. Wij  willen natuur dichtbij om deze te kunnen beleven, samen met onze kinderen.

Maar natuurgebieden zijn en worden ook,  meer en meer belangrijk door de verschillende diensten die ze leveren aan de maatschappij. Voor de Leievallei gaat het o.m. om  de bescherming  tegen overstromingen en de functie van waterinfiltratiezones  om het grondwater aan te vullen.  Door de  klimaatverandering worden deze zaken alsmaar belangrijker. 

Natuurpunt hoopt dat de Vlaamse regering rekening houdt met de wens van de burgers en vraagt dat ze terugkomt op haar beslissing en haar contract met Europa nakomt. We dromen ervan dat tot de verbeelding sprekende vogels als de ooievaar ooit kunnen terugkeren naar hun Leievallei.

Contact: Martine Langen, secretariaat@detorenvalk.be