Beleid

BELEID

Natuurpunt De Torenvalk overtuigt de beleidsmakers om meer te doen voor natuur en milieu in onze gemeenten.
We inspireren de beleidsmakers, ondersteunen en adviseren op het regionale niveau, en doen dat in samenwerking met Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie.

Secretariaat

Het secretariaat van Natuurpunt de Torenvalk volgt lokale en bovenlokale dossiers op.

Op vraag van onze vertegenwoordigers, onze leden en eenieder die zich betrokken voelt, nemen we de lokale dossiers op. Kaart je lokaal dossier aan via secretariaat@detorenvalk.be.

Adviesraden

Onze vertegenwoordigers zetelen in heel wat lokale en bovenlokale raden zoals milieuraden, gemeentelijke commissies ruimtelijke ordening :

  • Milieuraad Tielt, Oostrozebeke, Pittem, Wingene, Meulebeke, Ruiselede, Ardooien en Wielsbeke
  • Gecoro Oostrozebeke, Meulebeke, Dentergem, Wingene en Ruiselede
  • Verkeerscommissie Tielt
  • Procoro West-Vlaanderen
  • Provinciale Minaraad

Dossiers

Leieherstel Seine-Schelde

Grootschalige infrastructuurwerken vinden plaats langs de Leie in het kader van de Seine-Scheldeverbinding. Vlaanderen engageerde zich om gekoppeld aan deze werken 500 ha natuur als rivierherstel in de vallei te realiseren.

Dit natuurherstel is broodnodig om de natuurkwaliteit van onze streek op te krikken. Tot nu toe is er geen vierkante meter van deze natuurcompensaties uitgevoerd. De Vlaamse administratie zwijgt nu in alle talen over het Leieherstel, terwijl het Milieu Effect rapportering (plan MER) dit oplegt. De bevoegde ministers binnen de Vlaamse regering, Ben Weyts en Joke Schauvliege blijven dit voor zich uit schuiven en proberen zo hun verantwoordelijkheid te ontlopen.

Vorig jaar hebben 15.000 mensen uit de regio hun steun uitgesproken voor dit natuurherstel in een petitie die door Natuurpunt werd toegelicht in het Vlaams parlement. Natuurpunt De Torenvalk werkt hiervoor samen met Natuur.koepel en Natuurpunt Deinze-Zulte zie www.helpdeleie.be

Na 10 jaar wachten is ons geduld stilaan op: Natuurpunt is bezig met de voorbereiding van een dossier om op korte termijn klacht in te dienen bij de Europese Commissie.

Dorpskernvernieuwing Aarsele

De stad Tielt is gestart met de dorpskernvernieuwing, maar daarvoor dient er heel wat bestaand groen te verdwijnen. Wij kaartten dit aan via een brief en later een advies vanuit de milieuraad aan de stad. Echter finaal werd er met ons advies geen rekening gehouden. Er komen slecht hier en daar hoofdzakelijk uitheemse bomen in de plaats van het bestaande groen dat grotendeels wordt gekapt of verwijderd. Met Natuurpunt De Torenvalk wensen wij minstens compensatie voor de gekapte bomen.

Windturbines

Wij zijn voorstander van windturbines, maar de locaties moeten goed gekozen zijn zodat de schade voor trekvogels en andere soorten beperkt blijft. Zo volg(d)en we de aanvragen van turbines in Lichtervelde, in Zulte (Oeselgem) en in Wingene op.

Voorkoming van zwerfvuil

Elk jaar houden de meeste gemeenten een zwerfvuilactie, al dan niet met verenigingen, scholen. Wij doen graag mee, maar niet altijd. Wij doen dit soms met gemengde gevoelens, daar het niet de verantwoordelijkheid is van een natuurvereniging om hier verplicht aan mee te werken. Wij vinden het belangrijker om mee te doen aan acties ter voorkomen van het vele zwerfvuil. Zo hebben we aan onze diverse gemeentebesturen en/of milieuraden gevraagd om een motie te laten goedkeuren ter ondersteuning van het heffen van statiegeld op plastic flesjes en blikjes.

Kleiputten Meulebeke

Sinds een tiental jaren is er in de omgeving van de Kleiputten te Meulebeke een actiegroep actief.

Het zijn wakkere burgers die in de omgeving van de Kleiputten wonen, en het doen en laten van de bedrijvigheid in en rond de putten in het oog houden. Op nauwelijks één km bevindt zich immers de landelijke bewoning van de Paanders. De actiegroep organiseerde zich om de verschillende stedenbouwkundige en milieuvergunningsaanvragen van de bedrijven op de voet te volgen en de ruimere bevolking te sensibiliseren. De actiegroep maant de gemeente aan om de leefbaarheid in de buurt van de Kleiputten site te doen respecteren, de natuur voldoende te herstellen, met aandacht voor de gezondheid van allen.

Platform ‘Boerderijen, geen veefabrieken’

Dit platform is in de schoot van de West-Vlaamse Milieufederatie ontstaan enkele jaren terug, omdat er een nieuwe golf van schaalvergroting  en concentratie van de intensieve veeteelt zichtbaar werd onder meer in onze regio. De uitstoot van broeikasgassen, verzurende en vermestende emissies, de mestoverschotten, het bijbehorend transport, de druk op de menselijke gezondheid, het dierenwelzijn en het ruimtebeslag overstijgt de draagkracht in onze regio.

De nationale standpunten van BBL en Natuurpunt worden momenteel afgestemd op de realiteit in onze regio. Zowel voor het MAP overleg, de PAS strategie, de waterkwaliteit, wordt rekening gehouden met de excessen in onze provincie. In dit kader volgen we de uitbreidingen van de slachthuizen in Tielt en Ruiselede op.

Nieuws