Life-project natuurgebied Vorte Bossen – Ruiselede

Natuurherstel dankzij ‘Life+’

De Vorte Bossen liggen ten noorden van Ruiselede, tussen de parochies Doomkerke en Kruiskerke. Het natuurgebied bestaat uit een 50 ha groot complex van bosaanplantingen op oude heideterreinen en beekbegeleidende bossen langs de Pachte- en de Wantebeek. Natuurpunt De Torenvalk vzw beheert hiervan zo’n 48 ha, grotendeels erkend natuurgebied.

De Vorte Bossen, Gallatasbossen en de vallei van de Wantebeek zijn aangeduid als habitatrichtlijngebied. Dit houdt in dat ze deel uitmaken van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden (NATURA 2000). Zo nemen de heiderelictjes in de Vorte Bossen en de alluviale bosbestanden langs de Wantebeek binnen de Europese Unie een unieke positie in. De Europese Unie wil een financieel duwtje in de rug geven bij de uitvoering van voorbeeldprojecten en richtte hiervoor het LIFE+natuurfonds op. Door het LIFE+project ‘Vlaams Veldgebied’ werkt Natuurpunt in de Vorte Bossen aan het herstel van de bijzondere natuurwaarden.

De verschillende acties in de Vorte Bossen zijn uitgevoerd in de loop van 2010-2013. De uitvoering vond plaats door de medewerkers van de Life-ploeg van Natuurpunt, de vrijwilligers van het beheerwerkgroep Vorte Bossen van Natuurpunt De Torenvalk of door gespecialiseerde aannemers. Hiernavolgend wordt een beschrijving gegeven van de uitgevoerde maatregelen in het kader van het Life-project.

Lees het volledige verslag. 


Geef een reactie