Natuurgebied Vorte Bossen breidt uit langs de Pachtebeek in Doomkerke

Eind 2017 kocht Natuurpunt De Torenvalk een akkerlandje van 0,45 ha langs de Pachtebeek ten zuidoosten van de dorpskom van Doomkerke (Ruiselede). De totale oppervlakte van het natuurgebied Vorte Bossen bedraagt thans 50,7 ha.

Natuurontwikkeling langs de Pachtebeek

Tussen de Gallatasbossen en de Vorte Bossen liggen langs de Pachtebeek een reeks lagergelegen akkerlanden die deel uitmaken van het habitatrichtlijngebied “Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel”. Binnen ons werkingsgebied behoren o.m. het domein Vagevuurbossen en de natuurgebieden Gulke Putten en Vorte Bossen tot deze beschermingszone. In het kader van het Life-project Vlaams Veldgebied en het natuurinrichtingsproject Biscopveld zijn recent in deze gebieden grote inspanningen geleverd om nieuwe impulsen te geven aan de ontwikkeling van specifieke natuurdoelen zoals bijvoorbeeld heischraal grasland en heide.

Net als voor de Wantebeekvallei ligt het accent langs de Pachtebeek op het ontwikkelen van een afwisseling van dotterbloemgraslanden, ruigten en (veel) alluviaal bos; dit alles langs een kwaliteitsvolle waterloop. Op kortere termijn wordt er door de gemeente Ruiselede en Aquafin al gewerkt aan een verbetering van de waterkwaliteit van de beek (waterzuivering Doomkerke).

Situering Gallatasbosje binnen habitatrichtlijngebied

Het nieuwe Gallatasbosje

Het akkerlandperceeltje ligt tussen de Pachtebeek en de private Gallatasbossen (zuidzijde). De bestemming op het gewestplan is natuurgebied.

Het ontwikkelen van valleibos langs de Pachte- en Wantebeek is zeer belangrijk, dus wordt voor deze akker resoluut de kaart van bebossing getrokken. Bij toekomstige uitbreidingen met name in de Wantebeekvallei zelf kan dan eerder gekozen worden voor het behoud en ontwikkeling van halfnatuurlijke graslanden. In samenwerking met het Stad-land-schap ’t West-Vlaamse hart wordt in het najaar 2018 ook een bospoel aangelegd (project vinpootsalamander). Het nieuwe Gallatasbosje wordt wellicht begin 2019 samen met de plaatselijke school De Linde aangeplant.

De Vlaamse Landmaatschappij zal in de loop van 2018-2019 in het kader van het landinrichtingsproject Onthaalinfrastructuur Bulskampveld, in samenwerking met de gemeente Ruiselede, de trage weg herstellen tussen de Brandstraat en de Bruggesteenweg. Bovendien komt er langs de westelijke rand van de Gallatasbossen een nieuwe wandelverbinding richting gemeentepark Disveld. Hier wordt mogelijks in het kader van het landschapspark Bulskampveld een hoge uitkijktoren geplaatst door Westtoer en de gemeente.

Kopen kost geld

We zijn nog volop bezig zijn met de grootschalige fondsenwervingsactie voor het Nachtegaalbosje in Kruiskerke. De restfinanciering voor de aankoop van het Gallatasbosje komt er bij. Het ambitieniveau inzake natuurontwikkeling in de omgeving van de Vorte Bossen is groot. Alle steun is welkom om dit project te helpen realiseren.

Overschrijvingen met het oog op de financiering van deze aankoop of toekomstige uitbreidingen van het natuurgebied Vorte Bossen kunnen op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 t.n.v. Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11  2800 Mechelen. Vermelding “projectnummer 5521 – Vorte Bossen”. Vanaf 40 € wordt een fiscaal attest afgeleverd.